close
premier
utoljára
Jogi információk

Az HBO és Cinemax honlapok használati feltételei és adatkezelési szabályzata

Üdvözöljük a www.hbo.hu honlapon (a továbbiakban: “HBO Honlap”) és a www.cinemax-tv.hu honlapon (a továbbiakban: “Cinemax Honlap”, az HBO Honlap és a Cinemax Honlap a továbbiakban együttesen: „Honlapok”), melyet az HBO Holding Zrt. (székhely: H-1026 Budapest, Riadó utca 5., a továbbiakban: “HBO Holding”) üzemeltet. Kérjük a Honlapok látogatóit (a továbbiakban: “Felhasználó(k)”), hogy a Honlapok használata előtt olvassák el figyelmesen az alábbi használati feltételeket (a továbbiakban: “Használati feltételek”). Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az alábbi Használati feltételeket, a Honlapok használata nem engedélyezett és a Felhasználók kötelesek a Honlapok használatát azonnal befejezni.

A Honlapok használata

A Honlapokon az HBO szolgáltatásokkal (jelenleg: HBO, HBO 2, Cinemax, Cinemax 2, HBO Comedy lineáris televíziós csatornák – ideértve a HD verziójukat is, amennyiben elérhetőek – , HBO OD és HBO GO, a továbbiakban együttesen: “HBO Szolgáltatások”) kapcsolatosan találhatóak információk és műsor előzetesek. Amennyiben a Felhasználó akár az HBO Honlapon akár a Cinemax Honlapon regisztrál (a továbbiakban: “Regisztráció”), akkor további funkciók és információk érhetőek el a Honlapokon. Regisztrációt követően a Felhasználók a Honlapokon (i) testre szabhatják az HBO Szolgáltatásokat, (ii) interaktív kapcsolatba léphetnek a többi Felhasználóval, és (iii) nyereményjátékokban és egyéb hűségprogramokban vehetnek részt. A Regisztráció során a Felhasználó köteles elfogadni az alábbi Adatkezelési szabályzatot.
 
A Honlapok használata során a Felhasználó elfogadja az alábbiakat:
 
(a) a felhasználói név, regisztrációs azonosítók és jelszó titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felel;
 
(b) a Honlapok használata Magyarország területére korlátozott;
 
(c) a Honlapok használata csak a 18. életévet betöltött Felhasználó számára engedélyezett;
 
(d) a Felhasználó bármikor jogosult az onlinesupport@hbo.hu e-mail címre küldött üzenettel törölni a Regisztrációját a Honlapokon (a továbbiakban: “Deregisztráció”);
 
(e) A Honlapokon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának;
 
(f) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az HBO Szolgáltatások kizárólagos tulajdonosa az HBO Europe s.r.o. (Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSC: 170 00 Czech Republic, Regisztrációs szám.: 61466786, a továbbiakban: “HBO Europe”). Az HBO Europe az HBO Szolgáltatások médiaszolgáltatója. Az HBO Szolgáltatások felett a hatósági felügyeletet a cseh rádió és televízió tanács (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) látja el, amelynek címe: Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2, Czech Republic.
 
(g) HBO Holding fenntartja a jogot, hogy a Honlapok szerkezetét, külalakját, és megjelenését és tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

 
A felhasználás köre

A Felhasználó a Honlapokat kizárólag saját személyes, magánjellegű célra használhatja fel, bármiféle üzleti jellegű vagy nyilvános felhasználás tilos.
 
A Használati feltételek módosításának lehetősége

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Használati feltétek időről időre módosulhatnak. A Honlapok használatával a Felhasználó automatikusan elfogadja a módosított Használati feltételeket.
 
Jogellenes felhasználói magatartás

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukban foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
 
-        A Honlapok bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
 
-        A Honlapokhoz kapcsolódó számítástechnikai rendszerbe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
 
-        Más Felhasználókról információ gyűjtése bármilyen célból (ideértve a felhasználóneveket, jelszavakat és e-mail címeket);
 
-        A Honlapokhoz kapcsolódó anyagok és információk publikálása, terjesztése és jogosulatlan felhasználása;
 
-        Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd módon történő létesítése.

 
Felelősség kizárása

HBO Holding, valamint azok tulajdonosai, kapcsolt vállalkozásai, üzleti partnerei, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a Honlapokon elhelyezett tartalmak és információk hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
 
A Honlapok használatával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy a Honlapokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az HBO Holding nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 
HBO Holding az irányadó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig kizár minden szavatossági és /vagy jótállási kötelezettséget. HBO Holding nem vállal szavatosságot vagy jótállást azért, hogy a Honlapok tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, hogy a hibákat kijavítják, vagy, hogy akár a Honlapokat közvetítő szerver mentes minden vírustól vagy egyéb ártalmas komponenstől.
 
HBO Holding nem vállal szavatosságot a Honlapokon található tartalmak és funkciók használatával vagy használatának eredményével kapcsolatban azok helyességére, pontosságára, megbízhatóságára vagy egyéb tulajdonságára vonatkozóan. Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden a Honlapok igénybevételéhez használt eszközön bekövetkezett kárt, illetve minden szükségessé váló szervizelési és javítási költséget a Felhasználó visel.
 
HBO Holding nem vállal szavatosságot a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatás-kimaradásért, illetve az emiatt esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.
 
A Honlapok hirdetőtábláin, csevegőfelületein vagy egyéb fórumain megjelenő információk és vélemények nem minősülnek az HBO Holding, vagy ezek kapcsolt vállalkozásaitól származó információknak vagy véleményeknek. HBO Holding nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget ezen információkra vagy véleményekre vonatkozóan, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen információkat és véleményeket bármely más Felhasználó is megismerheti és felhasználhatja. HBO Holding kizárja a felelősségét bármilyen veszteségért, kárért (legyen az tényleges, következményi, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kár), sérelemért, tartozásért, kötelezettségért vagy bármilyen más jellegű körülményért, amely a Honlapokon szereplő információkon vagy véleményeken alapul, vagy abból következik.
 
A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, valamint a Regisztrációhoz szükséges felhasználói név, jelszó és e-mail cím védelmének érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért és tevékenységért, mely felhasználói nevének, jelszavának, e-mail címének vagy személyes adatainak felhasználásával valósul meg.
 
Honlapra küldött anyagok

A Honlapokra beküldött minden feljegyzés, üzenet, elektronikus levél, ötlet, javaslat, koncepció vagy egyéb anyag az HBO Holding kizárólagos tulajdonába megy át, történjen a továbbítás bárhonnan a világon, és az HBO Holding jogosult felhasználni az anyagot bármilyen célra, mindenféle időbeni korlátozás nélkül. Az HBO Holding nem vállal felelősséget semmilyen, a Honlapokra elküldött anyagért.
 
Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó köteles az HBO Holdingot kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Honlapok igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít az HBO Holdingnak és azok tisztségviselőinek, alkalmazottainak, kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak minden olyan kárt és indokolt ügyvédi költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Használati feltételek előírásait.
 
A szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapok szerkezete, külalakja, és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.
 
A Honlapokon található összes szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a médiatartalmakat és ezek állóképeit, más képeket, fényképeket, karaktereket, neveket, grafikákat, logókat, illusztrációkat, valamint szoftvereket (alkalmazásokat) – az HBO Holding vagy ezek cégcsoportjához tartozó más társaságok, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotása, amely engedélyezte az HBO Holdingnak a felhasználást. Ennek megfelelően a Honlapokon található összes szolgáltatás, tartalom és szoftver (alkalmazás) szerzői jogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlapokon elérhető szolgáltatás, tartalom és alkalmazandó szoftver (alkalmazás) sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, valamint felhasználása más weboldalon vagy számítógépes hálózatban.
 
Kapcsolati pontok (linkek)

A Honlapokon elhelyezett linkekkel hivatkozott, harmadik személy(ek) által fenntartott külső oldalak tartalmáért az HBO Holdingot semmiféle felelősség nem terheli. Bárki létrehozhat egy, a Honlapokra mutató linket, feltéve, hogy a link nem állítja, sugallja vagy kelti annak látszatát, hogy a Honlapokra vezető oldalt az HBO Holding vagy azzal bármilyen kapcsolatban álló csoport vagy magánszemély szponzorálja vagy támogatja. A Felhasználó nem használhat fel a Honlapokon szereplő logókat, védjegyeket, szolgáltatási jelzéseket vagy egyéb szerzői jogi védelem alá eső anyagokat, az adott jelzés vagy jog tulajdonosának kifejezett írásbeli engedélye nélkül. HBO Holding előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Felhasználó nem emelheti át vagy foglalhatja bele bármilyen más formában a Honlapokon található tartalom valamely részét vagy bármilyen egyéb anyagot egy másik weboldalba.

 
Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Használati feltételek többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.
 
Alkalmazandó jog és eljáró bíróság

Jelen Használati feltételekre a magyar jog az irányadó. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, e Használati feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni.

 
HBO Holding elérhetőségei:

Cím: HBO Holding Zrt., New Media Department, H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
E-mail: info@hbo.hu
HBO Europe   
Cím: Praha 7, Jankovcova 1037/49, Post Code: 170 00, Czech Republic
Telefonszám: +420 261 094 44 (cseh és angol nyelven hívható)
E-mail: sekretariat@hbo.cz
 
 
Adatkezelési szabályzat
Az adatkezelő adatai:

Neve: HBO Holding Zrt.
 
Székhelye: H-1026 Budapest, Riadó utca 5.
 
Cégjegyzékszáma: 01-10-045709
 
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
 
Adatkezelő nyilvántartási azonosítója: NAIH-53890/2012

E-mail elérhetősége: onlinesupport@hbo.hu

(a továbbiakban: “Adatkezelő”)
 
Tekintettel arra, hogy a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: “Adatkezelési szabályzat”) a Használati feltételek elválaszthatatlan része és a Használati feltételekben definiált fogalmak a jelen Adatkezelési szabályzat értelmezése során is megfelelően irányadóak.
 
Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés önkéntes, a Felhasználók hozzájárulásának határozott és tudatos, a jelen Adatkezelési szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető az HBO Honlapon vagy Cinemax Honlapon történő regisztrációkor. A Regisztráció az Adatok (lásd definíció alább) kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.
 
Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
 
Az Adatkezelési szabályzat hatálya:

A jelen Adatkezelési szabályzat kizárólag az HBO Honlap és Cinemax Honlap használatával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik.
 
A kezelt adatok köre:

1. A Felhasználó a Regisztráció során köteles megadni egy felhasználói nevet, egy jelszót és egy e-mail címet (a továbbiakban: “Alap Adatok”). A Felhasználó a Regisztráció során vagy azt követően az alábbi további adatokat adhatja meg saját belátása szerint: vezeték név, kereszt név, születési idő, profilkép, irányítószám, cím, város, telefon és a szolgáltatója - amennyiben van (a továbbiakban: “Kiegészítő Adatok”, az Alap Adatok és a Kiegészítő adatok a továbbiakban együttesen: “Adatok”). Az Adatkezelő az adatkezelés során úgy jár el, hogy ezen Adatokat harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja, nem is hozza nyilvánosságra és más adatkezelésekkel nem kapcsolja össze.
 
2. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy az HBO Honlap és Cinemax Honlap megtekintése során rögzítésre kerüljön a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, a megtekintett szolgáltatás megnevezése – illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
 
3. A Felhasználó továbbá hozzájárul, hogy az HBO Honlap és Cinemax Honlap megtekintése során a rendszer anonim látogatóazonosítót, ún. sütit (cookie-t) küldjön a Felhasználó számítógépére. A cookie-k olyan szöveges (text) formátumú adatfájlok, melyek a Felhasználó merevlemezén tárolódnak. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat. Alapbeállítás esetén a böngésző fogadja a cookie-kat, és tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok" mappában). Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy az Adatkezelő cookie-t helyezzen el a számítógépén vagy más eszközén, akkor deaktiválhatja azok fogadását a böngészőjében. A cookiek használatáról további részletes információ a cookie szabályzatban található, amely jelen Használati feltételek és Adatkezelési szabályzat elválaszthatatlan részét képezi. Kattintson ide a cookie szabályzat elolvasásához.
 
Az adatkezelés célja:

1. Az adatkezelésnek a célja
 
(i) a Felhasználó jogosultságának azonosítása, illetve ellenőrzése a Regisztrációt követő minden egyes belépés során,
 
(ii) statisztikai cél; valamint
 
(iii) a Felhasználó által aktivált további szolgáltatás nyújtása (pl.: értesítések és hírlevél küldése, műsor ajánlók küldése, akciókban és nyereményjátékokban való részvétel és interaktivitás biztosítása). Az Adatkezelő vállalja, hogy a Felhasználók számára bármilyen közvetlen kommunikációt (pl. hírlevél) csak a Felhasználók előzetes kérésére, illetve hozzájárulásával küld meg és minden esetben biztosítja az ehhez hasonló kommunikációs szolgáltatások megszüntetésének lehetőségét.
 
2. Az HBO Honlap és Cinemax Honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása elsősorban statisztikai célokat szolgál (honlap-látogatottsági adatok generálása), másodsorban az esetlegesen felmerülő hibák detektálását, az HBO Honlap és Cinemax Honlap biztonságos működésének ellenőrzését, végül az HBO Honlap és Cinemax Honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítését és elhárítását szolgálja.
 
Az adatkezelés időtartama:

1. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó Regisztrációjától a Deregisztráció pillanatáig tart.
 
2. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az Adatokat.
 
Egyéb információk:

1. Az Adatkezelő az Adatokat kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt Adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói közül is csak a kezelt Adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá. Az Adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő legalább a szakmában szokásos védelmi rendszert alkalmazza és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről, de ezen túl is mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt Adatokhoz illetéktelenek hozzá ne jussanak.
 
2. Az Adatkezelő az adatkezeléshez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 
3. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet Adatai kezeléséről, és bármikor kérheti Adatainak helyesbítését vagy módosítását az Adatkezelőhöz címzett levélben vagy elektronikus úton a fenti e-mail címen. Amennyiben a Felhasználó az adatkezelést jogellenesnek tartja, úgy a jogainak érvényesítése iránt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. ), valamint a bírósághoz fordulhat.
 
4. Az Adatkezelő a kezelt Adatot törli, ha
 
- kezelése jogellenes;
 
- a Felhasználó kéri;
 
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
 
- az adatkezelés célja megszűnt;
 
- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
5. Az Adatkezelő az esetleges helyesbítésről, vagy törlésről az érintettet Felhasználót haladéktalanul értesíti.
 
6. Az Adatkezelő oldalain szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az Adatkezelőnek semmilyen befolyása nincs az Adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintnak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak nem állnak és nem is állhatnak az Adatkezelő ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért az Adatkezelő semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
 
7. Ha a jelen Adatkezelési szabályzat bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen Adatkezelési szabályzat többi részének érvényességét, amelyek így megfelelően érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.
 
8. Jelen Adatkezelési szabályzatra és az Adatok kezelésére a magyar jog az irányadó, a nemzetközi magánjogi normák és elvek kizárásával. Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy minden, a jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vitát, követelést, kérdést, vagy eltérést békés úton rendezzenek. Bármely olyan, jelen Adatkezelési szabályzatból fakadó vagy azzal kapcsolatos vita, ellentmondás vagy követelés esetén, amely nem rendezhető békés úton, bármely fél jogosult az illetékes magyar bírósághoz fordulni. 

Tisztelt Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a jelen honlap cookie-kat használ olyan webes szolgáltatások és alkalmazások nyújtása céljából, melyek cookie-k nélkül nem lennének elérhetőek az Ön számára. A jelen honlap használatával Ön hozzájárul, hogy a böngészője fogadja a cookie-kat.

A cookie-k használatáról és a használatuk módosításáról itt tájékozódhat.


Többet ne jelenjen meg